Un bellu giornu te sveji a la matina, te assetti su lu lettu, te stiracchi, e guardanno davanti a te t’accorgi che su lu muru ce stà attaccatu un crocifissu. Allora, te dimanni mò da quantu tempu è che quillu stà lì, chi ce la missu? Non ei fattu mai casu che ce stea! Allora pinzi, bè, mo che ciò fattu casu, quaci quaci jè dico dù preghiere.

Po’, finita la faccenna, fischiettanno te arzi, te dai su un’arcudinata, te pij lu caffè, te fumi nà sigheretta e po’ scappi a fa dù passi. A un certu puntu, vidi un porettacciu assettatu là per terra, che te guarda senza ditte gnende, però, l’occhi sua sembra che te parleno dicennote: “ te prego damme chiccosa ciago tantu bisogno”. Allora tu commossu da quill’occhi, je allunga là
quarche moneta e facennoje un surrisu, je accarezzi la capoccia. Allora vidi che mò quill’occhi sbrilluccicano e sembra che te dicono: “ grazie fratè che Dio te ce l’arcresca”.
Proseguenno lu camminu, a un certu puntu sendi a sonà le campane, e te dimanni: mò da do vene stù sonu? Te mitti a cercà, e a un trattu, da dietro a le case, vidi spuntà una chiesoletta. T’avvicini e po’ incuriusitu endri. Trovi lu Prete che stà a sistemà l’Altare pè la Messa. Issu quanno te vede, te vene ingondro dicennote: “ non te fai mai vedè, venece a trovà gnì tantu. Io podarzi che scappo pè spiccià che faccenna, ma Lui stà sembre lì drendo a lu Tabernacolu. Parlace, vedrai che te fa bene”. Tu imbarazzatu jè dici: “ sci, sci, zì Prè, unu dè quisti giorni arcapito”. Po’ pij e scappi. Frattantu, sé fatta l’ora dè pranzu, cuscì arpij la strada dè casa. Quanno che endri, vidi tu moje che angora stà a spentolà tra li fornelli. Essa cerca de rabbonitte perchè sa che se non trovi prontu ingumingi a smoccolà. Tu, invece te jè avvicini, l’abbraccichi da dietro, e te jammolli un bacittu su la guancia dicennoje: “ non te preoccupà, intantu che finisci da coce, io apparecchiu lu tavulinu”.
Doppo pranzu, fatta la pennichella, vai a fa la solita partita a tressette là lu barre cò l’amici, durande la quale non hai vistu mai un caricu, ma solo scartine. Però, invece de smoccolà e de dà li cazzotti su lu tavulinu come a lu solitu tia, hai pagatu lo caffè volendieri a tutti quandi.
Doppo cena,vista un bò de telivisione, si jitu a lettu e, ripenzanno a quillu che ei fattu durande la giornata tè vinutu da dì: “ Però che bellu giornu è statu oggi, voijo fa cuscì anghe dimani!”.

Aprile 2012
                                                                                              G.B.V.