Dice….Sendi mbò fradè,tu che probbremi c’hai cò li voti?
Dico… Bè,veramende,finchè so jitu a scola dè probbremi cò li voti naco fatta nà cofana. Pè non ditte po’ de quilli cò mi padre e mi madre!
Dice… Ma mica indenneo quilli scolastichi,volevo da dì quilli de POVERTA’- CASTITA’- OBBIDIENZA,…cetera.

Dico… Bè cò quilli non ciago nisciun probbrema!
Dice… E come fai fradè?
Dico… Peresembio,con quillu dè Povertà è sembricissimu: capirai,con quillu
            che me passa l’IMBESSE dè pinzione è già tantu se riesco a mette
            inzieme lù pranzu cò la cena! Se po’ ce mitti sussopre anghi le bollette,
            me tocca jii accattanno,andru che votu me tocca fa!!
Dice… Sci và bè ma cò la Castità come te netti?
Dico… Sendi fradè,lì stago probio a cavallu!
Dice… Scii e dimme mbò come te reguli?
Dico… Bè,veramende,io non ciago nisciun meritu; è tutta una faccenna dè anni,
            inzomma fisiolocica,ormonale,naturale. A un certu puntu t’artrovi
            castu e puru come quanno eri fiju.
Dice…  Bè però mò cò l’obbidienza che peccatucciu l’avrai fattu!
Dico… Sendi,me dispiace deludete ma,da quanno stò cò quillu maresciallu dè
            mi moje – oramai so passati più dè quarandanni – non ago fattu andru
            dè dì dè sci! Se non è obbidienza questa!!

   Inzomma,stù fradellu mendre che annava via m’ha dittu queste pricise parola:
   “ Cò te non ci si pole da fa mai un discurzu seriu”!!